Ruhk Wraithender

Ruhk was a warrior assigned to travel with the heros who died enroute to Shadow Fen

Description:
Bio:

Ruhk Wraithender

Return to Karak Goranthal BlitzKrieg242